Kompaktne trafostanice

Transformatorske stanice proivodnje “DELING” d.o.o. su produkt vlastitog idejnog riješenja, a opremljene su:

 • Atestiranom i ispitanom betonskom konstrukcijom,
 • Atestiranom i ispitanom limenom konstrukcijom,
 • Srednjenaponski sklopni blok proizvođača “ABB”, "SIEMENS", "SCHNEIDER", ...
 • Transformator "KONČAR" , "ABB", "SIEMENS", "Schneider", ...
 • Mjerna ćelija proizvod "DELING" Tuzla
 • Niskonaponski sklopni blok proizvod "DELING" Tuzla

Kompaktne transformatorske stanice prizvedene su u svemu prema normama : EN 62271-202, IEC 60071, EN 60529, EN 6043-1, EN 60947-1. U akreditiranoj laboratoriji KONČAR Instituta obavljena su tipska ispitivanja i dobijeni certifikati za sve kompaktne trafostanice koje podliježu ispunjavanju uvjeta standarda IEC 62271-202. Certificiranjem su obuhvaćeni svi tipovi kompaktnih transformatorskih stanica (KTS) uključivo sa 1x1000kVA i 2x1000kVA.

Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hrecegovine izdao je cetrifikate BAC i potvrdio da su transformatorske stanice usklađene sa gore navedenim standardima . "DELING" d.o.o. Tuzla projektuje i proizvodi transformatorske stanice u okvirima tipskih rješenja, a po sadržaju i zahtjevima naručioca.,

Proizvodnja serije kompaktnih transformatorskih stanica je produkt dugododišnjeg iskustva i razvoja stručnih ljudi DELING-A. Materijali (betonski predfabricirani elementi i Al limovi) od kojih su izrađene trafostanice osiguravaju pouzdan i siguran rad, dug životni vijek, širok spektar mogućnosti rasporeda opreme. U paleti širokog spektra tipova trafostanica omogućeno je zadovoljenje gotovo svih potreba korisnika.

Transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV namijenjene su za transformaciju napona i snabdijevanje potrošača sa električnom energijom na niskom naponu.

 • Trafo stanice
 • Trafo stanice
 • Trafo stanice
 • Trafo stanice

Kompaktne transformatorske stanice su po tipu podijeljene u dvije osnovne grupe  i dvije podgrupe:

Grupu 1 sačinjavaju tipovi KBTS
Kućišta raznih veličina izrađena  su od AB osnove, nosive čelične konstrukcije i armiranobetonskih predfabriciranih elemenata, koji formiraju zidove TS, i betonskog ili Al krova. Ventilaciona  vrata i žaluzine su od aluminija, antikorozivno zaštićene elektrostatskim postupkom  u usklađenoj boji sa bojom reljefne fasade ili po želji Naručioca, a ostvaruju visok stupanj prirodne ventilacije. U podgrupi se dijele na TS sa vanjskim  i unutrašnjim posluživanjem (-up)

Grupu 2 sačinjavaju tipovi LMTS
Kućišta raznih veličina izrađena  su od AB osnove, nosive, antikorozivno zaštičene čelične konstrukcije i predfabriciranih  profilnih elemenata izrađenih od aluminijskog lima δ=3mm, koji formiraju stubove i plašt TS. Krov je kompaktan, sačinjen od predfabricinah profila, a puna i ventiaciona  vrata su takođe proizvedeni od lima od aluminija δ=3mm. Svi elementi LMTS su antikorozivno zaštićeni elektrostatskim postupkom  u boji svijetlo sivih tonova ili boji po želji Naručioca. Svrstane su u podgrupu TS sa vanjskim  posluživanjem.

CERTIFIKATI

 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati